Aktívne se zapojte

Prečo sa zapojiť?

Zaoberá sa vaša firma oblasťou prírodných vied či technológií? Chcete prilákať k týmto profesiám viac mladých ľudí a zabezpečiť si tak do budúcnosti dostatok kvalifikovaných pracovníkov? Chcete svoje CSR aktivity zladiť s činnosťou svojej firmy?

Odpovedali ste trikrát áno? Potom je program Veda má budúcnosť určený práve vám. Zapojte sa ešte dnes! V rámci programu môžete šíriť atraktivitu prírodovedných a technických profesií medzi žiakmi a pedagógmi a ukázať im, že tieto odbory majú budúcnosť. Ponúkame vám navrhnutie konkrétnych aktivít spolupráce so školou na základe potrieb vašej firmy.
Vyberte si z ponúkaných modulov spolupráce medzi školou a vašou firmou:

 

matice1

 

matice2

Pre viac informácií sa obráťte na koordinátora programu Libora Pelikána
e-mail: libor.pelikan@aisis.cz
tel .: +420 606 683 457

Veda má budúcnosť súčasťou Vašich CSR aktivít!

Program Veda má budúcnosť napĺňa koncept Creating shared value (vytváranie zdieľanej hodnoty), a je tak jednou z príležitostí spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR).

Spoločenskej zodpovednosti firiem Corporate Social Responsibility (CSR) je vo významných organizáciách už niekoľko rokov venovaná pozornosť. V súčasnej dobe sa rozširujú možnosti pre napĺňanie základného cieľa CSR: správať sa eticky a prispievať k udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Dochádza k uplatňovaniu konceptu tzv. Zdieľaných hodnôt Creating Shared Value (CSV). Jej zakladateľmi sú firmy Bayer, Nestlé a T-Mobile.

Stále platí, že firma na seba berie konkrétne dobrovoľný záväzok k zodpovednému správaniu sa k prostrediu a ľuďom vo svojom okolí. Odmenou je dobrý image a zvyšovanie dôveryhodnosti organizácie.

V pôvodnom koncepte sa vyskytujú zámery charakterizované slovami: starať sa, chrániť. Vo svojej podstate teda ide o filantropický pohľad na spoločenskú zodpovednosť firiem. Tento prístup možno charakterizovať aj ako „zdieľanie už vytvorenej hodnoty“, pretože nezasahuje do firemnej stratégie ako takej.

Nový koncept je efektívnejší v dosahovaní pôvodného zámeru dlhodobej úspešnosti podnikania nielen pre samotný podnikateľský subjekt, ale aj pre spoločnosť, v ktorej pôsobia. Firmy samotné na ňom oceňujú, že umožňuje lepšie postihovať záujmy všetkých zúčastnených aktérov. Dochádza totiž k tomu, že spoločenské témy môžu byť začleňované do firemných stratégií a procesov.

Autorom spomínaného konceptu vytvárania zdieľaných hodnôt je Michael E. Porter, popredný svetový expert na firemné stratégie.

Programy pre jednotlivé moduly sú vytvorené, firma financuje realizáciu uvedeného programu a Aisis o.s. zaisťuje všetky aktivity súvisiace so spoluprácou medzi firmou a školami, zaisťuje prispôsobenie programu konkrétnemu typu školy a firmy, hľadá témy, ktoré sú obom partnerom užitočné a oboch partnerov obohatia.